Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zwanej dalej „ustawą”. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Stanisławów - https://gops.stanislawow.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-28

Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. Status pod względem zgodności z ustawą:
  Strona internetowa Gminy Stanisławów jest zgodna w następujących obszarach (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami):
  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • struktura strony.
 2. Obszary, które wymagają wprowadzenia udogodnień:
  • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • brak opisów alternatywnych części grafik i zdjęć,
  • brak audiodeskrypcji materiałów wideo.
 3. Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Wąsowska, gops@stanislawow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 757 58 79 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Stanisławowie. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Stanisławów położony jest przy ul. Rynek 32, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Budynek jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
 2. Posiada dwa wejścia do których prowadzą schody.
 3. Na parkingu znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma windy, istnieje możliwość zejścia urzędnika do osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą sygnalizować potrzebę obsługi przez urzędnika poprzez wciśnięcie przycisku dzwonka, który został zamontowany przy obu wejściach do budynku Urzędu.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Dla osób niesłyszących i z wadami słuchu możliwe jest zamówienie, po wcześniejszym zgłoszeniu, tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-23 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 625