Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 1/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia napojów przysługujących pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Na podstawie art. 112 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr. 169, poz. 1650 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 Zapewniam wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie:

 • herbatę w ilości 150 g na miesiąc,
 • wodę mineralną w okresie letnim od 01 maja do 30 września.

§ 2

Środki wymienione w §1 nie przysługują pracownikowi, który nie przepracował co najmniej połowy obowiązującego go czasu pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2017-01-20
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2017-01-20 11:29
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 13:47

ZARZĄDZENIE NR 2/2017
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE
z dnia 17 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (z późn. zm.) z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie, wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się w klasie III rząd 456 Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wykaz zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna w komórce merytorycznej

 
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7

 

 

 1.  

 

Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 1.  

 

§ 2

 1. Dokumentacja zgromadzona i wytworzona w GOPS Stanisławów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia kwalifikowana jest na podstawie niniejszego zarządzenia.
 2. Sprawy, z zakresu objętego zmianami, nie załatwione do dnia wejścia w życie zarządzenia rejestrowane są ponownie zgodnie z § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2017-03-01 13:54
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 13:52

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w 2017 r. w sobotę.

            Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zamian za Narodowe Święto Niepodległości, przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku, ustalam dniem wolnym od pracy dzień 2 maja 2017 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

               Beata Wąsowska

 

                                                           

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2017-04-20 13:46
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-20 13:45

ZARZĄDZENIE NR 4/2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia  10 maja 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2016/2017

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

                                                                          § 1.

 W II półroczu roku szkolnego 2016/2017 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

    1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości  340 zł  na okres kwiecień – czerwiec 2017 r.,

    2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 300 na okres kwiecień-  czerwiec 2017 r.

                                                                          § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – referentowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

                                                                          § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

               Beata Wąsowska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2017-05-10 15:51
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-10 15:48

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie w dniu 16 czerwca 2017r.

            Na podstawie art. 7 pkt. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) oraz § 3 załącznika do Zarządzenia nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 16 czerwca 2017r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

§2

Odpracowanie wymienionego w § 1 dnia nastąpi w dniu 13 sierpnia 2017 r. (niedziela).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

                  Beata Wąsowska

 

                                                           

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2017-06-14 14:11
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 14:10

ZARZĄDZENIE NR 6/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

 W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

 1. przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 360 zł na okres wrzesień-listopad 2017 r.,
 2. przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 300 na okres wrzesień-listopad 2017 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się – referentowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3867
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-05 09:12:21