Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

Określenie stanowiska

Pracownik socjalny

Termin rozpoczęcia pracy

01.06.2016 r.

Wymiar czasu pracy

Pełny etat

Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 5. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych.
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie.
 6. Przynajmniej roczny okres pracy w ośrodku pomocy społecznej na stanowisku pracownika socjalnego.
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych.
 8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 9. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015. poz. 163 z późn. zm)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Dobra organizacja czasu pracy.
 3. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

Zadania wykonywane na stanowisku

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • tworzenie i realizacja projektów, pozyskiwanie środków unijnych;
 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
 • uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji;
 • realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny;
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;
 • praca w programie komputerowym POMOST;
 • wykonywanie sprawozdawczości i informacji o realizowanych działaniach.

 Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)”

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 2) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (gops.stanislawow.eu) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik GOPS Beata Wąsowska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

Stanowisko

Główny księgowy w GOPS w Stanisławowie

Termin rozpoczęcia pracy

lipiec 2016 r.

Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 6. wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości lub
  2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy

 1. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz zagadnień rachunkowości budżetowej,
 2. umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów,
 3. znajomość obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Internet),
 4. znajomość programu księgowego Info-System, programu Płatnik,
 5. kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, samodzielność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej GOPS,
 2. opracowanie projektu budżetu,
 3. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie rachunkowości budżetowej GOPS,
 4. przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 5. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
 6. przygotowywanie rozliczeń związanych z dłużnikami alimentacyjnymi,
 7. prowadzenie rozliczeń płacowych pracowników GOPS,
 8. prowadzenie spraw kadrowych pracowników GOPS.

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae)
 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62 poz. 286 ze zm.),
 3. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
 8. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 9. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.)”

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

Informacja o warunkach pracy

 1. Umowa o pracę na czas określony – do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony,
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. Miejsce i stanowisko pracy: praca biurowa związana z obsługą monitora ekranowego na parterze budynku Urzędu Gminy Stanisławów.

Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Stanisławowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 2) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wynikach wstępnej selekcji wraz z informacją o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-05-20 00:00
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 15:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3387
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-05 10:09:45