Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym udzielane są w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto), a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

1. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Stanisławów:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 4. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 5. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 1. zaświadczenia o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 2. zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
 3. odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
 4. decyzję lub zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 5. zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
 7. zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy,
 8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Ważne!

Przyznane stypendium szkolne podlega rozliczeniu poprzez dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie imiennych rachunków i faktur, potwierdzających poniesienie wydatków na cele o charakterze edukacyjnym.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j Dz. U.z 2019 r. poz. 1481),
 • Uchwała NR X/49/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kaim
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-01-25 17:06
 • zmodyfikował: administrator bip
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 13:22

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kaim
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-01-25 17:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-30 13:22:48