Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 KIEROWNIKA GOPS w Stanisławowie

ZARZĄDZENIE NR 1/2016
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE
z dnia 14 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie, wprowadza się następujące zmiany:

- w klasie III rzędu 470 Realizacja świadczeń rodzinnych dodaje się symbol i hasło klasyfikacyjne IV rzędu w brzmieniu:

Wykaz zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna w komórce merytorycznej

Uwagi

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

4706

 

Świadczenie rodzicielskie

 

B10

 

§ 2

 1. Dokumentacja zgromadzona i wytworzona w GOPS Stanisławów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia kwalifikowana jest na podstawie niniejszego zarządzenia.
 2. 2. Sprawy, z zakresu objętego zmianami, nie załatwione do dnia wejścia w życie zarządzenia rejestrowane są ponownie zgodnie z § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-01-22 15:35
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-22 15:34

ZARZĄDZENIE NR 2/2016
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- w klasie II rzędu 45 Opieka nad dziećmi dodaje się symbole i hasła klasyfikacyjne III i IV rzędu w brzmieniu:

Wykaz zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna w komórce merytorycznej

Uwagi

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

 

 

455

 

Wspieranie rodzin wielodzietnych

 

 

 

 

 

4550

Karta Dużej Rodziny

B10

 

 

 

 

4551

Świadczenia wychowawcze

B10

 

§ 2

 1. Dokumentacja zgromadzona i wytworzona w GOPS Stanisławów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia kwalifikowana jest na podstawie niniejszego zarządzenia.
 2. 2. Sprawy, z zakresu objętego zmianami, nie załatwione do dnia wejścia w życie zarządzenia rejestrowane są ponownie zgodnie z § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

Zmiany zarządzenia wprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie z dnia 14 stycznia 2016 r. .zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-05-09 12:15

ZARZĄDZENIE NR 3/2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia 6 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

                                                                                                              § 1.

 W II półroczu roku szkolnego 2015/2016 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

    1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości  350 zł  na okres kwiecień – czerwiec 2016 r.,

    2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 325 zł na okres kwiecień -  czerwiec 2016 r.

                                                                                                            § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – referentowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

                                                                                                            § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-05-09 12:15
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 12:14

ZARZĄDZENIE NR 4/2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

           Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                           § 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie, w składzie:

 1. Beata Wąsowska – przewodniczący Komisji,
 2. Jadwiga Będkowska – członek,
 3. Danuta Słowik -członek,
 4. Kinga Sosińska -członek.

                                                                           § 2.

Określam Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie, którego treść stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

         § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Beata Wąsowska 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-06-06 17:59
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 17:56

Zarządzenie Nr 5/2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie

z dnia 20 lipca 2016r

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do zastępowania i kierowania pracą GOPS w czasie nieobecności Kierownika GOPS.

Na podstawie § 7 pkt 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie uchwalonego Uchwałą Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4345), § 11 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 marca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam Panią Agnieszkę Krysik zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do zastępowania i kierowania pracą GOPS w czasie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. 

§ 2

Niniejsze upoważnienie nie upoważnia w/w pracownika do wykonywania czynności wynikających z Kodeksu Pracy w szczególności zawierania umów o pracę.

§3

Niniejsze zarządzenie obowiązuje na czas zatrudnienia Pani Agnieszki Krysik w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

      w Stanisławowie

                                                                                                          Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-07-21 09:58
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-21 09:57

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń wychowawczych

           Na podstawie art. 13a, art.14 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902) zarządzam, co następuje:

                                                                          § 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń wychowawczych, w składzie:

 1. Agnieszka Krysik– przewodniczący Komisji,
 2. Kinga Sosińska– członek,
 3. Marta Kaim-członek.

                                                                          § 2.

Określam Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń wychowawczych, którego treść stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-10-25 15:31
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-25 15:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-10-25 15:31

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

                                                                          § 1.

 W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

    1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości  315 zł  na okres wrzesień – październik 2016 r.,

    2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 275 zł na okres wrzesień-  październik 2016 r.

                                                                          § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – referentowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

                                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

                      Beata Wąsowska

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-11-21 14:18
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 14:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5334
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-11-21 14:17:47