Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Stanisławów, dnia 6.04.2017r.

GOPS-Nb 1.2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie,

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

ogłasza nabór

na stanowisko pracownika socjalnego.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie.

7) doświadczenie zawodowe:  2 lata stażu pracy w ośrodku pomocy społecznej na stanowisku pracownik socjalny,

8) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym prywatnym do celów służbowych,

9) znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi, obsługa urządzeń biurowych,

10) znajomość przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1) Predyspozycje osobowościowe:

    a) odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,

    b) wysoka kultura osobista,

    c) samodzielność.

2) Umiejętności:

    a) umiejętność pracy w zespole,

    b) konsekwencja w realizacji zadań,

    c) umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań:

- praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

- przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,

- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

- współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji,

- realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny,

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych,

- przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,

- praca w programie komputerowym POMOST,

- wykonywanie sprawozdawczości i informacji o realizowanych działaniach.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

1) Umowa o pracę na czas określony,

2) Wymiar czasu pracy: pełny etat,

3) Miejsce i stanowisko pracy: praca biurowa związana z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, na parterze budynku Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy Stanisławów.

 5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z póżn. zm.),
 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. kserokopie świadectw pracy lub inny dokument potwierdzający wymagany staż pracy,
 8. kserokopia dyplomu potwierdzająca wykształcenie,
 9. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 10. inne dokumenty.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

6. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z  dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w terminie do dnia 8 maja 2017 r. do godz. 12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

 2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej gops.stanislawow.eu - Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (BIP).

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie        

Beata Wąsowska

 

 

 

 • autor informacji: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2017-04-06 14:40
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-06 14:40

Stanisławów, dnia 05.10.2016r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie

05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. świadczeń wychowawczych

1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

             3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

             4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

             5.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

             6. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,

            7. staż pracy minimum 6 lat,

8. znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi, obsługa urządzeń biurowych,

9. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

            1. Predyspozycje osobowościowe:

            a) odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,

            b) wysoka kultura osobista,

            c) samodzielność,

            d) odporność na stres.

           2. Umiejętności:

           a) umiejętność pracy w zespole,

           b) konsekwencja w realizacji zadań,

           c) umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,

2. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

3. prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,

4. sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

5. inne zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach. 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae)

2) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.),

3) oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

7) kserokopie świadectw pracy lub inny dokument potwierdzający wymagany staż pracy,

8) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

9) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

5. Informacja o warunkach pracy:

1. Umowa o pracę na czas określony – do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony,

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

3. Miejsce i stanowisko pracy: praca biurowa związana z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, obsługą bezpośrednią klienta na parterze budynku Urzędu Gminy Stanisławów. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

6. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Stanisławowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń wychowawczych”; osobiście  u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 2) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, w terminie do dnia 17 października 2016 r. do godz. 12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

2. Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

                                         Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

                                                                                             Beata Wąsowska

 

 • autor informacji: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-10-05
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-10-05 12:43
 • zmodyfikował: Beata Wąsowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-05 12:42
 • autor informacji: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-05-05 10:20
 • opublikował: Beata Wąsowska
  data publikacji: 2016-05-05 10:23

Adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

NIP: 8221518780
REGON: 00518 45 65

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów

Nr. konta: 37 9226 0005 0035 0596 2000 0010

 

Kontakt

Dane kontaktowe

TELEFONY:

Kierownik: (25) 757-58-72
Dział Pomocy Społecznej: (25) 757-58-78
Dział Świadczeń Rodzinnych: (25) 757-58-79
Księgowość: (25) 757-58-74

fax  (25) 752-20-19
e-mail: gops@stanislawow.pl

Godziny

Godziny urzędowania

pn: 9:00 - 17:00
wt - pt: 8:00 - 16:00

 

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.