Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie
.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2023r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023r. r. poz. 901 z późn. zm.),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno– biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 17 lipca 2023r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

                                                                                                                       

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2023-06-01 14:23
 • zmodyfikował: administrator bip
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-01 14:24

Oferta pracy Klubu Senior +

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie
.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2022r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021r. r. poz. 2268 z późn. zm.),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 18 lipca 2022r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

                                                                                                                       

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2022-06-13 14:07

Oferta pracy Klub Senior +

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie
.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 04.06.2022r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2021r. r. poz. 2268 z późn. zm.),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 26 maja 2022r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska                                                                                                              

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

 

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2022-04-13 13:16

Oferta pracy- Klub "Senior +"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie
.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 04.04.2022r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2021r. r. poz. 2268 z późn. zm.),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 28 marzec 2022r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

                                                                                                                       

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

 

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2022-02-01 15:30

Oferta pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie
.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2021r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2021r. r. poz. 2268),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 28 styczeń 2022r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

                                                                                                                       

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

 

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2021-12-20 11:16

Oferta Klub Senior +

Logo Klubu Senior +

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie
.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.12.2021r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020r. r. poz. 1876 z późn. zm.),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 30 listopada 2021r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

                                                                                                                       

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

 

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2021-10-28 15:29

Oferta pracy Klub Senior +

Logo Klubu Senior +

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie
.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2021r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020r. r. poz. 1876 z późn. zm.),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 30 września 2021r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

                                                                                                                       

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

 

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2021-09-30 08:24

Oferta pracy Klub Senior +

 

Logo Klubu Senior +

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie
.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020r. r. poz. 1876 z późn. zm.),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 24 lipca 2021r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

                                                                                                                       

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

 

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2021-09-30 08:18

Oferta pracy- Klub Senior +

Logo klubu senior +

                                                                                    

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Określenie stanowiska: kierownik Klubu Senior + w Stanisławowie.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.07.2021r.
Wymiar czasu pracy: praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 11. Wymagania dodatkowe:
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubie Senior +,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. znajomość przepisów:
 15. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020r. r. poz. 1876 z późn. zm.),
 16. b) Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020,
 17. predyspozycje: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
 18. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 19. posiadanie prawa jazdy kat.: B, czynne prowadzenie samochodu,

 

 1. Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 3. ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior +,
 4. prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem seniorów do Klubu Senior +, oraz rezygnacją z dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 5. opracowanie planu pracy Klubu Senior + oraz czuwanie nad jego realizacją,
 6. odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizację wydatków Klubu Senior +,
 7. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu Senior +,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
 10. organizowanie zajęć dla seniorów uwzględniających ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne,
 11. organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+,
 12. dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,
 13. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior +,
 14. planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 15. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 16. reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 31, z możliwością przemieszczania się po terenie gminy Stanisławów w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (np. wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjazdów do teatru, kina itp. wyjazdy poza teren gminy Stanisławów.

 1. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 12. inne dokumenty, w tym kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Klubu Senior +” osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (pokój nr 3) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 24 czerwca 2021r. do godziny 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Kandydaci, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu będą powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej procedurze kandydat może je odebrać osobiście w GOPS (pok. 3) przez okres 14 dni, od dnia opublikowania wyniku naboru.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów (BIP).

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z rekrutacją jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gops.stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. Podanie danych w zakresie: imię/imiona  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Podanie pozostałych danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, który ma prawo wycofania zgody w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Stanisławowie, po tym okresie zostaną zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stanisławowie
Beata Wąsowska

                                                                                                                       

                 

1 RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  z 4.05.2016, str. 1)

Metryka

 • opublikował: administrator bip
  data publikacji: 2021-06-02 15:38
 • zmodyfikował: administrator bip
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6774
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-01 14:24:27