Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2017/2018

           Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

                                                                                                            § 1.

 W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

    1) przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości  440 zł na okres kwiecień – czerwiec 2018 r.,

    2) przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 360 zł na okres kwiecień-  czerwiec 2018 r.

                                                                                                           § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.  

                                                                                                          § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

              Beata Wąsowska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-09 12:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-09 12:22

ZARZĄDZENIE NR 2/2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Na podstawie § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

               Beata Wąsowska

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Na podstawie § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, art. 37 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , oraz art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Z dniem 16 lipca 2018 r. wyznaczam  Pana Zdzisława Damiana Bociana na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

§ 2.

Zakres czynności dla Inspektora Ochrony Danych określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

               Beata Wąsowska

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujący wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148 poz. 973), zarządzam co następuje:

§ 1.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, którzy na podstawie wyników badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, otrzymali zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez 4 godziny dziennie, mają prawo do częściowego zwrotu kosztu zakupu okularów.

§ 2.

Podstawą zwrotu zakupu okularów są:

 1. aktualne orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza okulistę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej,
 2. oryginalny imienny rachunek (faktura) dokumentujący zakup okularów korygujących wzrok,
 3. wniosek pracownika według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

W przypadku konieczności wymiany okularów korygujących wzrok wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o refundację kosztów zakupu okularów, jednakże refundacja może być dokonana nie częściej niż raz na dwa lata.

§ 4.

Ustala się maksymalną kwotę dopłaty do zakupu okularów korygujących wzrok lub samych szkieł bez opraw w wysokości 80 % kosztów zakupu z tym, że kwota refundacji nie może przekroczyć 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych).

§ 5.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został zrefundowany, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stanisławowie

                 Beata Wąsowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3265
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-04 13:47:40