Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 3/20
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

 W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

 1. przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 670,50 zł na okres wrzesień-listopad 2019 r.,
 2. przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 600,00 na okres wrzesień-listopad 2019 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-09 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 14:58

ZARZĄDZENIE NR 2/2019
 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8735 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

 W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 ustala się następujące zasady przyznawania stypendium szkolnego:

 1. przy dochodzie do 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 543 zł na okres kwiecień-czerwiec 2019 r.,
 2. przy dochodzie powyżej 300 zł netto na jednego członka w rodzinie ucznia określa się kwoty jednorazowego stypendium w wysokości 520 na okres kwiecień-czerwiec 2019 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się – inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

drukuj ()

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE
z dnia 16.01.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie (z późn. zm.) z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie, wprowadza się następujące zmiany:

- w klasie II rzędu 45 Opieka nad dziećmi dodaje się symbol i hasło klasyfikacyjne III rzędu w brzmieniu:

Wykaz zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna w komórce merytorycznej

Uwagi

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

 

 

457

 

Wspieranie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

B10

 

§ 2

 1. Dokumentacja zgromadzona i wytworzona w GOPS Stanisławów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia kwalifikowana jest na podstawie niniejszego zarządzenia.
 2. Sprawy, z zakresu objętego zmianami, nie załatwione do dnia wejścia w życie zarządzenia rejestrowane są ponownie zgodnie z §1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie Beata Wąsowska

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2705
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-09 14:58:29